REKLAMA

Krajiczech
E-mailový zpravodaj

NAJČÍTANEJŠIEDnes/7 dní/30 dní

REKLAMA

Burza SN
DISKUTOVANÉAktuální/7 dní/30 dní

Seminár SAPI (I): Ako bude vyzerať budúca investičná podpora malých zdrojov na Slovensku?

Dátum: 23. 10. 2014  |  Čítajte viac: Správy   Legislatíva

Počas konferencie Slovenskej fotovoltickej asociácie (SAPI), ktorá sa uskutočnila dňa 20. 10. 2014 v Bratislave, vystúpila Dr. Šoltésová zo Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA). Jej prednáška bola dosť očakávaná, pretože poskytla aktuálne informácie týkajúce sa budúcej investičnej pomoci pre malé obnoviteľné zdroje energie (OZE).


SIEA

Podľa oznámenia Dr. Šoltésovej nebola zatiaľ celá schéma podpory zo strany Európskej komisie v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“ definitívne schválená. Avšak do konca októbra 2014 má byť ukončené pripomienkovanie operačného programu na úrovni Európskej komisie.

Hlavné investičné priority

V rámci aktuálneho operačného programu Kvalita životného prostredia predstavila SIEA 5 investičných priorít v oblasti OZE:

4.1   Podpora výroby a distribúcia energie z OZE

4.2   Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z OZE v podnikoch

4.3   Podpora energetickej efektívnosti a využitia energie z OZE vo verejných infraštruktúrach vrátane využitia vo verejných budovách

4.4   Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, zvlášť mestských oblastí, vrátane podpory trvalo udržateľnej mestskej mobility a zmiernenie relevantných adaptačných opatrení.

4.5.   Podpora využitia vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla založenej na dopyte po využiteľnom teple (KVET)

Cieľom všetkých uvedených 5 priorít je budúce zníženie emisií skleníkových plynov,
zvýšenie podielu tepla z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe a zvýšenie podielu elektriny z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe.

Pomoc výlučne pre OZE

Pokiaľ ide o investičnú pomoc pre malé zdroje, bude potom investičná pomoc špecifikovaná najmä v oblasti 4.1 a 4.3. Pokiaľ ide o investičnú pomoc 4.2, ktorá by sa mala týkať podľa názvu využitia OZE v podnikoch, potom sú samotné aktivity, ktoré sú tam uvedené, veľmi vzdialené od samotných OZE.

Pozitívny je fakt, že podpora pre inštalácie FVE bude umožnená nielen pre domácnosti, ale rovnako aj pre inštalácie na verejných budovách, čo bude špecifikované v priorite 4.3.

Na základe dohody so zástupcami Európskej komisie je pri uplatňovaní novej politiky energetickej efektívnosti nutné realizovať najprv všetky možné opatrenia na úsporu energie. Až potom bude umožnené inštalovanie obnoviteľného zdroja energie. Toto je zásada, ktorú EK požadovali pri rokovaní o operačnom programe.

Podľa oznámenia Dr. Šoltésovej nebolo rokovanie s EK týkajúce sa operačného programu vôbec jednoduché.

Podporované aktivity v rámci investičného opatrenia 4.1. „OZE“

V rámci rokovania s EK sa podľa informácií Dr. Šoltésovej podarilo zabezpečiť investičnú podporu pre zariadenia využívajúce biomasu, a to vo forme rekonštrukcie a modernizácie existujúcich zariadení s maximálnym tepelným príkonom do 20 MW na báze fosílnych palív (hlavne plyn) s výnimkou Bratislavského kraja. Pre nové biomasové zdroje nebude pomoc poskytnutá.

Pozitívne je, že pomoc pre malé fotovoltické zdroje sa týka celého Slovenska vrátane Bratislavského kraja (BSK). Investičná pomoc bude zabezpečená pre inštalácie malých fotovoltických a veterných elektrární (max. 10 kW). Podporu získajú aj slnečné tepelné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

Ďalšími podporovanými aktivitami bude výstavba zariadenia na:

• výrobu biometánu;
• využitie vodnej energie (malé hydroelektrárne);
• využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie použitím tepelného čerpadla;
• využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
• výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (s výnimkou prípadov, keď je využitie bioplynu súčasťou aktivít na biologicky rozložiteľných odpadoch).

Komu bude pomoc určená?

Nižšie uvedená tabuľka z prezentácie Dr. Šoltésovej definuje podporu z pohľadu cieľových skupín, cieľového územia a príjemcov:

SIEA


Vo vyššie uvedenej tabuľke nie sú uvedené domácnosti ako príjemcovia pomoci, keďže prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ nemožno použiť priamo pre fyzické osoby. Podľa oznámenia Dr. Šoltésovej sa pre domácnosti bude musieť nájsť cesta, hoci sa medzi príjemcami objavuje verejnosť.

Avšak z pohľadu malých FVE bude umožnené, aby boli tieto zdroje inštalované v domácnostiach, ktoré však nedostanú priamu finančnú podporu zo štrukturálnych fondov. Táto podpora bude pravdepodobne poskytnutá cez podnikateľské subjekty alebo subjekty územnej samosprávy, ktoré budú inštalovať malé zdroje pre domácnosti.

Ako konkrétne bude nastavená podpora pre malé FVE?

V budúcom pokračovaní tohto článku vám predstavíme kritériá výberu podpory pre malé FVE a spôsob jej udeľovania. Sledujte náš portál, kde čoskoro vyjde pokračovanie tohto článku.

Zdroj: SolarnaElektraren.sk Foto: Archiv
Facebook Späť TlačPoslaťHľadať Prečítané: 1958x
Súvisiace články:
DISKUSIA
Juel Solarny (juel@inmail.sk) 2014-11-02
Re: Kde urobili sodruzi z vlády chybu? II 07:27:00
Výborne, presne tam som smeroval. Celá podpora, to sú len prázdne reči. Pekné zhrnutie. Jediný istý biznis je školenie inštalatérov. SR bude mať najviac certifikovaných inštalatérov na nainštalovaný výkon v EU. Otázka. Koľko % z avizovaných 100 mil. sa dostane na podporu slnka, t. čerpadla, vetra či biomasy pre bežný RD?
Reagovať Zobraziť vlákno Nahlásiť nevhodný obsah

Juel Solarny (juel@inmail.sk) 2014-11-01
Re: Kde urobili sodruzi z vlády chybu? II 19:37:00
Výborne, presne tam som smeroval. Celá podpora, to sú len prázdne reči. Pekné zhrnutie. Jediný istý biznis je školenie inštalatérov. SR bude mať najviac certifikovaných inštalatérov na nainštalovaný výkon v EU. Otázka. Koľko % z avizovaných 100 mil. sa dostane na podporu slnka, t. čerpadla, vetra či biomasy pre bežný RD?
Reagovať Zobraziť vlákno Nahlásiť nevhodný obsah

Juel Solarny (juel@inmail.sk) 2014-11-01
Re: Kde urobili sodruzi z vlády chybu? II 17:16:14
Výborne, presne tam som smeroval. Celá podpora, to sú len prázdne reči. Pekné zhrnutie. Jediný istý biznis je školenie inštalatérov. SR bude mať najviac certifikovaných inštalatérov na nainštalovaný výkon v EU. Otázka. Koľko % z avizovaných 100 mil. sa dostane na podporu slnka, t. čerpadla, vetra či biomasy pre bežný RD?
Reagovať Zobraziť vlákno Nahlásiť nevhodný obsah